News

News archive

GREATER4H: STRING Megaregion, driver fram den gröna omställningen av vägtransporter i ett unikt gränsöverskridande projekt.

STRING, som en Megaregion, driver fram den gröna omställningen av vägtransporter i ett unikt gränsöverskridande projekt.

Regioner och Kommuner i Tyskland, Danmark, Sverige och Norge har, tillsammans med seks privata företag, sökt EU/CEF financiering med ändamålet att etablera ett stråk av vätgasstationer i korridoren mellan Hamburg och Oslo.

Alternativen till fossila bränslen finns redan här, och vätebränslecellsteknik är ett knallgrönt tecken på en nollutsläppsrevolution inom vägtransporter. STRINGs medlemmar planerar nu att investera i nätverk för vätgas som möjliggör den gröna omställningen inom transportsektorn.

Ett vätgasfordon tankar på 5-12 minuter, vilket gör det möjligt att transportera varor och personer utan de logistiska utmaningarna som batteridrivna fordon har. Dessutom är vätgasfordon tysta och dess biprodukt är enbart vatten. Men för att göra vätgas till ett pålitligt alternativ till bensin och diesel behöver vi göra det tillgängligt för användaren. Genom att stödja utvecklingen av bränsleinfrastruktur för vätgas ger regioner och kommuner förusättningar för att på allvar fasa ut de fossila bränslena. Vilket innebär att farliga partikelföroreningar elimineras liksom CO2-utsläpp från transportsektorn. I det kommande projektet har STRING: s medlemmar tillsammans med en dryga handfull privata företag inlett ett gränsöverskridande partnerskap för att investera i en serie vätgastankstationer, med hjälp av EU-finansiering. Under våren ges besked om godkännande av projektet GREATER4H.

Projektet utgörs av olika delar, Everfuel (DK), Hynion (NO) och GP JOULE (DE) ansvarar för att bygga och driva tankstationerna, medan Quantron (DE) kommer att bistå projektet med vätgaslastbilar och kommer att leda arbetet med att utveckla ekonomiska och marknadsmässiga incitament som behövs för att öka efterfrågan på vätgasbilar. Ambitionen är att GREATER4H ska fungera som katalysator för att påskynda en omställning av fordonsflottan hos fordonstillverkarna. Dessutom har Ørsted(DK) och RENOVA (SE) anslutit sig till GREATER4H som associerade partners för att bidra med unik kompetens gällande produktion av grönt väte och som slutanvändare i form av operatör av vätgasbilar. STRING:s medlemmar kommer bidra med att utveckla kunskap som ligger till grund för harmonisering av regleringar för vätgas. Projektet utvecklades under STRINGs ordförandeskap i Schleswig-Holstein och de kommer även att leda GREATER4H med ambitionerna om att göra Norra Europa till en global föregångare för grönomställning inom väg transporter.

“En transportsektor med nollutsläpp är endast möjlig med ett drivmedelsnätverk som arbetar för nollutsläpp. Om vi lyckas kommer Greater4H bidra starkt till den gröna omställningen och verka som ett globalt exempel för hur koldioxidutsläppen på vägtransporter kan minska.” Säger Europa minister i Schleswig-Holstein Claus Christian Claussen.

För mer information, bilder och intervjumöjligheter, vänligen kontakta Viktor Erik Gruwier Zeuthen, Communications Manager på mail: vze@stringnetwork.org eller telefon +45 9356 9364. 

 

 

 

 

GREATER4H: STRING Megaregion vil bli pionerer for den grønne omstillingen i veitransport

STRING MEGAREGION VIL BLI PIONERER FOR DEN GRØNNE OMSTILLINGEN I VEITRANSPORT

Gjennom prosjektet GREATER4H vil lokale og regionale myndigheter i Tyskland, Danmark, Sverige og Norge sammen med seks bedrifter søke om EU/CEF midler for å iverksette planer om å etablere et nettverk av hydrogenstasjoner fra Hamburg til Oslo.

Det eksisterer allerede flere gode alternativ til fossilt brensel. Brenselcelleteknologien som muliggjør bruken av hydrogen i transport, er et lysegrønt håp for en nullutslippsrevolusjon innen veitransport. Medlemmene i STRING planlegger nå å investere i drivstoffnettverket som vil gjøre dette mulig.

Et hydrogenkjøretøy fylles opp med drivstoff på 5-12 minutter, noe som gjør det mulig å transportere varer og mennesker uten de logistiske utfordringene som følger med ladningen av de batteridrevne alternativer. Ytterlige fordeler ved hydrogenkjøretøy er at de er stillegående og at deres eneste biprodukt er vann. For å kunne utnytte fordelene ved å gjøre hydrogendrivstoff til et pålitelig alternativ til bensin og diesel, må det gjøres tilgjengelig. Ved å støtte innføringen av hydrogenkjøretøy gjennom etablering av drivstoffinfrastruktur, bidrar lokale myndigheter til å avslutte epoken med fossilt brensel, og eliminere farlig partikkelforurensning og CO2-utslipp fra transportsektoren.

For å løse infrastrukturproblematikken forbundet med tanking, har STRINGs medlemmer gått sammen med seks private selskaper for å danne et partnerskap hvis hensikt er å investere i en rekke hydrogenstasjoner på tvers av landegrenser. Prosjektet GREATER4H, som er et samarbeid mellom det offentlige og private, støttes av EU-finansiering, og vil, om godkjent av CEF (Connecting Europe Facility), akselerere innførselen av hydrogenkjøretøy i hele megaregionen og gjøre Nord-Europa til en global forløper i det grønne skiftet av veitransport.

De private partnerne Everfuel (DK), Hynion (NO) og GP JOULE (DE) skal etablere og drifte tanksstasjonene, mens Quantron (DE) vil rulle ut hydrogenlastebiler i ulike vektklasser og lede arbeidet med å utvikle et marked for lastebiler hvor etterspørselen økes, og det blir økonomisk rentabelt å investere i teknologien. Slik vil GREATER4H fungere som en katalysator ved å øke hastigheten på utvikling og levering av hydrogenkjøretøy til transportsektoren. Partnerne Ørsted (DK) og RENOVA (SE) bidrar til GREATER4H med unike perspektiver og innsikt i forsyningsbehovet for hydrogen, og med sluttbrukerperspektiver som operatører av hydrogenlastebiler. De 13 kommunene og regionene i STRING vil bidra ved å oppfordre til regulering som harmonerer med utrullingen av hydrogeninfrastrukturen, på tvers av landegrenser. Prosjektet er utviklet under Schleswig-Holsteins formannskap i STRING, og Schleswig-Holstein vil lede GREATER4H prosjektet i fremtiden.

Europaminister i Schleswig-Holstein, Claus Christian Claussen forteller at ”en transportsektor uten utslipp av drivhusgasser kun er oppnåelig med et pålitelig forsyningsnettverk av hydrogen til transportsektoren. GREATER4H kan bli et enormt steg i riktig retning for det grønne skifte, og vil være et globalt eksempel på hvordan vi utfaser bruken av fossilt brensel i transportsektoren».

For flere oplysninger, billedmateriale og interviewønsker, kontakt venligst Viktor Erik Gruwier Zeuthen, Kommunikationsansvarlig, mail: vze@stringnetwork.org eller telefon +45 9356 9364.

GREATER4H: STRING Megaregion enthüllt Pläne zur Pionierarbeit für grünen Wandel im Straßenverkehr.

STRING Megaregion enthüllt Pläne zur Pionierarbeit für grünen Wandel im Straßenverkehr.

Städte und Regionen in Deutschland, Dänemark, Schweden und Norwegen in Kooperation mit Sechs Privaten Unternehmen stellen gemeinsame Pläne zur Errichtung eines zusammenhängenden Netzes von Wasserstofftankstellen zwischen Hamburg und Oslo vor. Dafür beantragen sie gemeinsam Mittel Aus EU/CEF Förderung.

Bereits heute existieren Alternativen zu fossilen Brennstoffen. Darunter verspricht die Wasserstoffzellentechnologie eine hoffnungsvolle Zukunft. Sie kann die Umstellung auf einen emissionsfreien Straßenverkehr ermöglichen. Die STRING Mitglieder planen jetzt die Investitionen zu tätigen, die für diesen revolutionären Prozess nötig sind.

Wasserstoffbetriebene Fahrzeuge brauchen für ihren Tankvorgang nur etwa 5-12 Minuten. Dies ermöglicht den Transport von Gütern und Menschen ohne logistische Schwierigkeiten, wie sie mit dem Laden von batteriebetriebenen Alternativen verbunden sind. Außerdem sind Wasserstofffahrzeuge lautlos und liefern als Nebenprodukt nur Wasser. Es sind allerdings Anstrengungen nötig, um Wasserstoff zu einer zuverlässigen Alternative zu Benzin und Diesel zu entwickeln, insbesondere hinsichtlich seiner Verfügbarkeit vor Ort. Die Einführung von Wasserstofffahrzeugen kann durch die Etablierung von entsprechender Tankinfrastruktur gefördert werden. Die STRING Region tut dies und schafft damit die Möglichkeit, dem Ende von fossilen Kraftstoffen näher zu kommen. Die aus dem Verkehrssektor resultierenden, verheerenden Verschmutzungen durch Feinstaub und CO2 Emissionen, können so beendet werden.

Um das Problem der Tankinfrastruktur zu lösen, haben die STRING Mitglieder und sechs private Unternehmen eine länderübergreifende Öffentlich-Private Partnerschaft initiiert, welche Investitionen in Wasserstofftankinfrastruktur mit EU Geldern unterstützen soll. Wenn das Projekt den Zuschlag erhält, wird das Projekt GREATER4H die Entwicklung von Wasserstofffahrzeugen in der gesamten Megaregion beschleunigen und Nordeuropa zum globalen Vorreiter beim grünen Wandel des Straßenverkehrs machen.

Gebaut und betrieben werden die Wasserstofftankstellen von den privaten Partnern Everfuel (DK), Hynion (NO) und GP JOULE (DE). Quantron (DE) wird Wasserstofffahrzeuge in unterschiedlichen Gewichtsklassen liefern und übernimmt die notwendige Entwicklung von finanziellen und marktbasierten Anreizen mit dem Ziel der Steigerung der Nachfrage nach Wasserstoff-LKWs. GREATER4H wird der Katalysator für die schnellere Entwicklung von Wasserstofffahrzeugen durch die Fahrzeugindustrie. Darüber hinaus sind Ørsted (DK) und RENOVA (SE) als assoziierte Partner GREATER4H beigetreten, um mit ihren Perspektiven als Versorger mit grünem Wasserstoff bzw. als Betreiber von Wasserstoff-LKWs zum Erfolg von GREATER4H beizutragen. Die 13 öffentlichen Mitglieder von STRING werden GREATER4H unterstützen, indem sie, soweit möglich, ihre Regulierungen in Bezug auf die Auslieferung von Wasserstoffinfrastruktur harmonisieren.

Das Projekt wurde unter der STRING Führung des Landes Schleswig-Holstein entwickelt und Schleswig-Holstein wird das Projekt GREATER4H in der Zukunft weiterhin leiten. Europaminister Claus Christian Claussen zufolge ist „Emissionsfreiheit im Verkehrssektor nur mit einer emissionsfreien Ladeinfrastruktur möglich. Wenn wir mit Greater4H erfolgreich sind, ist das ein großer Schritt für den grünen Wandel und würde beispielhaft demonstrieren wie eine volle Dekarbonisierung des Straßenverkehrs erreichbar ist.“

Für weitere Informationen, Bildmaterial und Interviewanfragen kontaktieren Sie bitte Viktor Erik Gruwier Zeuthen, Kommunikationsverantwortlicher, Mail:vze@stringnetwork.org oder Telefon: +45 9356 9364

Reports

Reports archive

01/09/2020

Approach to CEF funding for the Oslo-Göteborg railway stretch