Pressmeddelande: STRING’s remissvar på planförslag till nationellplan för transportinfrastruktur

02/03/2022

I veckan lämnade STRING  megaregionen som utgör korridoren mellan Hamburg och Oslo och omfattar åtta regioner och fem städer in sitt remissvar om nationell transportinfrastrukturplan 2022-2033. Det är med stort allvar regionerna adresserar behovet av att Sveriges regering ska förstå och agera för en gränsöverskridande infrastruktur med våra närmsta grannländer.

STRING Remissyttrande på förslag till Nationell plan för transportin-frastrukturen 2022-2033

Med mer än en tredjedel av Sverige befolkning bofasta i området krävs en utvecklad infrastruktur. Sträckan från Köpenhamn till  Oslo på svenskt territorie knyter samman två av nordens huvudstäder och där emellan ligger Sveriges industriella nav Göteborg. Korridoren mellan Hamburg-Oslo är särskilt studerat av OECD som världens första megaregion över fyra nationer. Studien lyfter fram den potential området har när det kommer till att skapa utveckling och hållbar tillväxt, förutsatt en stark integration när det kommer till transportinfrastruktur. Människor och gods ska kunna flöda sömlöst i regionen oavsett land eller delregion.

I remissvaret lyfts behov av förstärkt järnväg mellan Göteborg-Oslo. I dag har vi en situation med 60% enkelspår och orimliga transporttider vilket gör att huvuddelen av transporten sker via diesellastbilar mellan Göteborg – Oslo. En utveckling som inte rimmar med våra klimatmål.

– Sverige är för Norge en av våra viktigaste handelspartners. Vi vill uppmana den Svenska regeringen till att stärka upp järnvägen mellan Göteborg-Oslo. Först då kan vi nå målen om att flytta över gods från väg till järnväg och skapa en integrerad region, säger Siv Henriette Jacobsen (AP), Chair of the County Cabinet of Viken.

Vidare kommer behovet av ökad transport mellan Danmark och Sverige bli mer och mer påtagligt inte minst med anledning av öppnandet av Fehmarn Bält tunneln. Detta gör att nya fastaförbildelser i Öresundsregionen behöver utredas.

STRING välkomnar Trafikverkets förslag om en uppgradering till 250 km/t på sträckan Lund – Göteborg – Öxnered.  Det ger möjlighet till kortare restider mellan tillväxtmotorerna i stråket, med det är dock viktigt att samordna och helst föregå denna satsning med att bygga bort återstående flaskhalsar på Västkustbanan.

Det gränsöverskridande samarbetet är en nyckelfaktor för att tillskapa ett hållbart ,sammanhängande och därmed effektivt transportsystem. Genom att utveckla infrastrukturen mellan Oslo och Hamburg skapas förutsättningar för Sverige. Med vidgade arbetsmarknadsregioner, ökade näringslivs etableringar och investeringar. Investeringarna i infrastruktur behöver takta med den starka utveckling som finns i stråket.

– Fehrman Bält tunneln kommer markant öka närheten mellan Sverige och Tyskland. Vi behöver arbeta än mer integrerat mellan länderna för att ta vara på de möjligheter som kommer med tunneln men också för att hantera de utmaningar så som ökade transportflödet, säger Almut Möller (SPD), State Secretary and Plenipotentiary to the Federation, the European Union and for Foregin Affairs, The Free and Hanseatic City of Hamburg.

– I Trafikverkets förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen välkomnar vi att stråket mellan Oslo till Köpenhamn synliggörs men saknar de viktiga konkreta resurssatta prioriteringar som behöver åtgärder, säger Thomas Becker VD för STRING.

Läs hela remissvaret här STRING Remissyttrande på förslag till Nationell plan för transportin-frastrukturen 2022-2033